TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI

 

 

 

NduguWananchi,

Serikaliya Tanzania itakuwamwenyejiwaMkutanowa Kwanza waKamatiyaMawaziriwenyedhamanayaMenejimentiyaMaafakwaNchiWanachamawaJumuiyayaMaendeleoKusinimwaAfrikautakaofanyikatarehe 18 – 21 Februari, 2020, Zanzibar. MgeniRasmi, atakayefunguamkutanohuoniRaiswa Zanzibar naMwenyekitiwaBaraza la Mapinduzi.Mhe Dk. Ally Mohamed Shein.

KaulimbiuyaMkutanohuu: “UshirikiwaKisektakwenyeKupunguzamadharayamaafaninjia bora yakuimarishaustahimilivukatikaukanda wan chi WanachamawaJumuiyayaMaendeleoKusinimwaAfrika” (SADC).

Itakumbukwakuwa Tanzania ilichukuarasminafasiyaMwenyekitiwajumuiyakuanziamweziAgosti, 2019 kwakipindi cha mwakammojahadimweziAgosti, 2020

Mkutanohuuunafanyikakwamaraya kwanza visiwani Zanzibar tanguMhe. Dkt. John Joseph PombeMagufuli,RaiswaJamhuriyaMuunganowaTanzania akabidhiweuenyekitiwajumuiya. Kufanyikakwamkutanohuunifursakubwakwawananchiwa Tanzania kwaniutasaidiakukuzabiasharanautaliikatikanchiyetuhasavisiwavya Zanzibar nakuendeleakujitangazakimataifa.

NduguWananchi,

KamatiyaMawaziriwenyedhamanayamenejimentiyaMaafaimeanzishwakwalengo la kulishauriBaraza la Mawaziriwanchizajumuiyaya SADC kuhusumasualayaupunguzajiwamadharayamaafakikanda. Lengomahususi pia ni,  kuwanajukwaa la kubadilishanataarifanauzoefuwakiutendajimiongonimwanchiwanachamailikutekelezakwaufanisishughulizausimamiziwamaafa.

NduguWananchi,

Mkutanohuuunakujakipindiambachonchinyingiwanachamakatikaukandahuuzimekuwazikiathiriwanamajangayaasilimarakwamaranakusababishamadharamakubwa. Sotetunakumbukaukamewamwaka 2016 ambaouliathiritakribaniwatumilioni 40 katikaukandahuunakusababishaukosefuwachakula. Idadihiiiliongezekahadiwatumilioni 41.6 katikanchi 13 Wanachamakipindi cha msimuwa 2018/2019.

NduguWananchi,

Baadhiyanchiwanachamaikiwemo; (Komoro, Malawi, Msumbijina Zimbabwe) kwamwaka 2019 zilipatamafurikoyaliyosababishwanaVimbungaIdaina Kenneth. Kutokanamadharayamafurikohayo, Gharamazamisaadakukabilianamadharanikubwa (zinakadiriwakuwadolamilioni 323)wakatigharamazakurejeshahalizilikadiriwakuwadolabilioni 10.

Ili kuwezakupunguzagharamakubwakatikaurejesahiwahalindiomaanakatikamkutanohuuwa SADC tutajadiliananamnayakuwekezakatikapunguzamadharayamaafa, kwakuwaGharamazausimamiziwamaafakamayaukamaenamafurikohuzilazimuNchiWanachamakuelekezarasilimalizilizotengwakwaajiliyashughulizazamaendeleonabadalayakekuelekezwakatikashughulikurejeshahali.

Sotetunakumbuka, matukioyaVimbungavyaIdainaKeneth, vilivyosababishaatharikubwakatikanchizaMsumbiji, Malawi na Zimbabwe.KutokananamadharayaVimbungahivyo,  Nchiyetuilishirikiipasavyokatikahatuazakurejeshahalikwenyenchihizotatu  .

NduguWananchi,

Kwa uzoefuwaainayamajangaambayohutokeakatikanchiza SADC, inadhihirishaumuhimuwaushirikianowakikandauliothabitikatikakukabiliananayo. Majangahayakwakiasikikubwayanatokananamabadilikoyatabianchinahaliyahewa, Pia yamekuwayakitokeamagonjwayamilipukoyawanyamanamazao, katikaukandahuuambaoasilimiakubwayawananchi wake hutegemeasanashughulizakilimokwaustawiwauchumi.

Hali hiiimekuwaikichangiakudumazaukuajiwauchumiwakikanda, hivyohatunabudikuchukuahatuakwapamojazakupunguzamadhara, kuimarishautayariwakikandanauwezowakukabiliananamaafa.

Aidha, katikakuchukuahatuazakuimarishaustahimilivuwakikandadhidiyamaafa, SekretarietiyaJumuiyakwakushirikianananchiwanachamaimekuwaikifanyajuhudimbalimbalizakuimarishaustahimilivukwakuandaaMpangowaDharurawaKujiandaanaKukabiliananaMaafa,  kushirikianakuandaataarifazautabiriwamsimunakutoatahadhariyaawalikuhusuhatarizitokanazohaliyahewapamojanakutoamafunzokwawataalamwanchiwanachamakatikafanimbalimbaliikiwemotathmini, utafutajinauokoaji.

Aidha, baadhiyanchiwanachamaikiwemo Tanzania zimefaidikakwakupatavifaanamifumoyakufuatiliamajangayamafuriko, ukamena moto wamisitunikwaajiliyakutoatahadhariyaawalikupitiaushirikianohuo.

NduguWananchi,

Ili kwendasambambanajuhudizakikandanakimataifa, serikaliyaawamuyatanoinayoongozwanaDkt. John PombeMagufuli,  itaendeleakuimarishauwezo wake wausimamiziwamaafakatikanyanjazote. TayariserikaliyaawamuyaTanoimetungaSheriayaUsimamiziwaMaafayaKitaifa Na. 7 ya 2015 nakanunizake, TunaoWasifuwaJanga la MafurikonaUkamewaKitaifanaMkakatiwaTaifaKupunguzaMadharayaMaafa;

Lengokubwa la serikalinikuhakikishakilasektainazingatiahatuazaupunguzajiwamadharayamaafakatikamipangoyamaendeleonauandaajiwabajetiilikupunguzamadharakwajamiinahasarazakiuchumi.

NduguWananchi,

 MkutanowaKwanzawaKamatiyaMawaziriwanaohusikanaMenejimentiyaMaafakwaNchiWanachamawaJumuiyayaMaendeleoKusinimwaAfrikautakaofanyikamweziFebruari, 2020 visiwaniZanzibar unakusudiakuchocheajuhudizilizopokatikakupunguzamadharayamaafakwakutelelezayafuatayo:

  1. KujadilinakupitishaMkakatiwaKujiandaanaKukabiliananaMaafawaKikanda 2016 – 2030;
  2. KujadilinakuridhiaMfumoMkakatiwaUstahimilivuwaKikanda 2020 – 2025;
  3. Kupokeataarifazamaendeleojuuyautekelezajiwamkakatiwamabadilikoyatabianchinampangokazi wake;
  4. Mpangowapamojawamazoeziyanadhariayakukabiliananadharura, utafitinanjiambadalazakukabiliananamajangakatikakutoahudumazakibinadamu, urejeshajiwamiundombinukutokananamajangayaasili.

Asantenikwakunisiliza.

 

Mhe. JenistaMhagama (MB)

WAZIRI WA NCHI, OFISI YA WAZIRI MKUU

(SERA, URATIBU, BUNGE, UWEKEZAJI, AJIRA, VIJANA NA WENYE WALEMAVU)

 

 

13 FEBRUARI, 2020